Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Taneczne
Strona głowna  /  KLAUZULA RODO
KLAUZULA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MUZYCZNO-TANECZNEGO „WESOŁE NUTKI” W STARYM SĄCZU DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Taneczne „Wesołe Nutki” w Starym Sączu pragnie przekazać Państwu informację na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Niepublicznym Przedszkolu Muzyczno-Tanecznym „Wesołe Nutki” jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Taneczne „Wesołe Nutki”, ul. Wiktora Bazielicha 10, 33-340 Stary Sącz, e-mail: wesolenutki@op.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Sebastian Łabowski

  e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie danych osobowych jest  niezbędne w celu realizacji zadań przez Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Taneczne „Wesołe Nutki” w Starym Sączu.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-01